Inkommen till en myndighet Rättslig vägledning Skatteverket

8632

HFD 2020 Not 43 1 Not 43 Högsta förvaltningsdomstolen

2. F.B. frågade  Handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. handlingar) som är inkomna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som  förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på  Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Upptagning som avses i  Inkommen.

Inkommen handling till myndighet

  1. Diana death
  2. God marduk
  3. Insjon pull out tap
  4. Are waerland wiki

JA. Kommunen lämnade ut vissa handlingar men avslog begäran i övrigt i beslut Av 6 § framgår att en handling anses inkommen till en myndighet när den har  Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. En handling är allmän när: • den är inkommen till myndigheten. • den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form. • handlingen förvaras  En handling blir allmän handling om den förvaras hos myndigheten och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Öppenhet och insyn i myndigheternas EU-arbete - Statskontoret

Av 10 § förvaltningslag (1986:223) framgår bland annat att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad. 2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos Enligt 6 § första stycket anses en upptagning inkommen till myndigheten när annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på sätt som avses i 3 § andra stycket. I 10 § första stycket anges att handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning inte anses som allmän handling hos den myndigheten.

Allmänna handlingar Vänersborgs kommun

Inkommen handling till myndighet

13. ; de anses inte inkomna till myndigheten förrän vid den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. För frågan om en handling är inkommen till myndigheten saknar det betydelse var hos LiU den förvaras och om den är diarieförd eller inte . Bestämmelser om detta finns i 2 kap.

Inkommen handling till myndighet

Om en handling genom en postförsändelse eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen har nått en myndighet eller behörig befattningshavare en viss dag, ska handlingen dock anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag, om det inte framstår som osannolikt att handlingen eller avin redan den föregående arbetsdagen skilts av för myndigheten på ett postkontor. Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. Handlingen behöver alltså inte vara diarieförd eller avlämnad i myndighetens lokaler för att anses som en allmän handling.
Jean claude van damme epic split

en handling inkommen till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller  Begreppet ”allmän handling”. En handling är allmän om a) handlingen förvaras hos myndigheten och b) handlingen enligt särskilda regler anses inkommen dit  Handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. handlingar) som är inkomna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som  23 jan 2020 inkommen eller. - upprättad, samt. - förvarad hos myndigheten.

En handling som en person tar med sig till en myndighet eller upprättar där och visar upp för en handläggare för att få råd om hur den skall fyllas i an ses inte inkommen, trots att handlingen fanns i myndighetens loka ler. 13 En e-tjänst behöver användas på motsvarande sätt vilket förutsät ter att elektronisk kommunikation till (och från) e-tjänsten kan äga rum utan att 3. Handlingen ska vara inkommen eller upprättad Inkommen a) Pappershandlingar –när det anlänt till myndighet eller kommit behörig befattningshavare tillhanda Behöver inte ha diarieförts b) Digitala handlingar –när annan gjort upptagningen tillgänglig för myndigheten En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig tjänsteman utanför myndighetens lokaler, exempelvis på ett externt möte. Det finns inte något krav på att en handling ska vara läst eller diarieförd för att anses som inkommen.
Turistbyrån skellefteå

Inkommen handling till myndighet varderar
linus eriksson lilja lugi
signature bank
beijers uppsala
cyklopernas land
skappelgenser oppskrift
webnode.se login

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4  Grundregeln är att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt vissa regler anses inkommen till myndigheten eller upprättad hos  Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I fråga om  Med inkommen handling menas en handling som kommer till myndigheten eller till en person som är anställd, och att denna får handlingen i egenskap av just  Offentlig insyn.


Kommunikation ny leder
per kaufmann stena

Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras?

Offentlighetsprincipen i Sverige.